توضیحات کامل :

پرسشنامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt)


توضیحات :

 

روایی دارد

پایایی:  دارد

نمره گذاری وتفسیر: دارد

منبع: دارد

نوع فایل : word و قابل ویرایش

تعداد گویه وسوال : 41 سوال


 

ج) سؤالات مرتبط با متغیرهای پژوهش

این بخش از پژوهش متغیرهای پژوهش را اندازه گیری می­کند که شامل 41 سؤال  می­ باشد. جهت ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve) از منابع مختلفی استفاده شده که در جدول 3-1 به آن پرداخته شده است.