توضیحات کامل :

عنوان:  پاورپوینت جنگل استراتژی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 235

( كارآفريني در قالب يك مكتب)

نويسندگان: هنري مينتزبرگ، بروس آلستراند، ژوزف لمپل

ترجمه : دكتر محمود احمدپور دارياني ( عضو هيئت علمي دانشگاه تهران)

استراتژي خواه خوب و خواه بد

1 - « استراتژي جهت و مسير را تعيين مي كند»

-مزيت: نقش مهم استراتژي اين است كه خط مشي يك سازمان را طراحي كند تا آن سازمان بتواند با انسجام كامل به سلامت از گرداب محيط خود عبور كند و پيش رود. - -عيب: خط مشي استراتژيك مي تواند مانع مشاهده خطرات بالقوه و در نتيجه پنهان ماندن آنها شود. - - -

-2- « استراتژي بر تلاش تمركز مي كند» -مزيت: استراتژي موجب افزايش هما هنگي فعاليتها مي شود. اگر استراتژي بر تلاش تمركز نكند افراد به انواع مسيرهاي مختلف كشيده خواهند شد و هرج و مرج بوجود خواهد آمد. -عيب: تفكر گروهي در صورتي بوجود مي آيد كه تلاش دقيقًا در كانون تمركز قرار گيرد. ممكن است هيچ گونه ديدگاه جنبي براي نشان دادن ساير احتمالات وجود نداشته باشد. يك استراتژي معين مي تواند شديداً در داخل ساختار سازمان تثبيت شود.

فيل استراتژي: موضوعات مورد توافق

-استراتژي هم با سازمان و هم با محيط ارتباط دارد. « فرضيه اوليه تفكر راجع به استراتژي با تفكيك ناپذيري سازمان و محيط ارتباط دارد » سازمان براي مقابله با محيط هاي متغير از استراتژي استفاده مي كند».

-جوهره استراتژي پيچيده است.

« جوهره استراتژي، سازمان نيافته ، برنامه ريزي نشده ، غير يكنواخت، و غير تكراري باقي مي ماند، زيرا تغيير ، شرايطي را با تركيبات جديد براي سازمان فراهم مي كند».

-استراتژي بر رفاه عمومي سازمان تأ ثير مي گذارد.

« تصميمات استراتژيك آن قدر مهم پنداشته مي شود كه بر رفاه عمومي سازمان تأثير مي گذارد » .

 

فهرست مطالب

فصل اول: مديريت استراتژيك

فصل دوم: مكتب طراحي

تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند مفهوم سازي

فصل سوم: مكتب بر نامه ريزي

تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند رسمي

فصل چهارم: مكتب موقعيت يابي

تدويت استراتژي به عنوان يك فرايند تحليلي

فصل پنجم: مكتب كارآفريني

تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند رويايي

فصل ششم : مكتب شناختي

تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند ذهني